Publication::Disaster Related Document | NEOC
Select Language :

National Emergency Operation Center

Home » Publication

Publication

Publication - Disaster Related Document

S. No. Date Title Download
1 May 31, 2019 Nepal Disaster Risk Reduction National Strategic Plan of Action 2018-2030.pdf
2 May 31, 2019 Nepal National policy for Disaster Risk Reduction 2018.pdf
3 May 09, 2019 जोखिमयुक्त वस्ती स्थानान्तरण तथा एकीकृत वस्ती विकास सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५
4 May 09, 2019 राष्ट्रिय विपद् प्रतिकार्य कार्यढाँचा, २०७० (प्रथम संशोधन, २०७५)
5 May 09, 2019 आपत्‌कालीन संचार प्रणालीको तहगत आबद्धता र संचालन मापदण्ड, २०७५
6 May 09, 2019 विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६
7 May 09, 2019 विपद् पश्चातको शव व्यवस्थापन सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०६८ (प्रथम संशोधन, २०७६)
8 May 09, 2019 विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ (संशोधन २०७५)
9 Oct 28, 2018 विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना २०१८-२०३०
10 Oct 28, 2018 विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति २०७५
11 Oct 15, 2015 Standard Operating Procedures-SOPs
12 Jan 09, 2015 विपद् पीडित पुनर्वास सञ्चालन कार्यविधि, २०७१
13 Jan 09, 2015 प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष संचालन नियमावली, २०६३
14 Jan 09, 2015 विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना तर्जुमा मार्गदर्शन, २०६७
15 Jan 09, 2015 भूकम्प सुरक्षा दिवस मार्गदर्शन, २०७१
16 Jan 09, 2015 विपद् पश्चातको शव व्यवस्थापन सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०६८
17 Jan 09, 2015 खर्चको फाँटवारी फर्मेट
18 Jan 07, 2015 विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय का‌र्यमञ्चको विधान, २०६५
19 Jan 07, 2015 दैवी प्रकोप (उद्दार) ऐन, २०३९
20 Jan 07, 2015 प्रकोप पीडित उद्धार र राहतसम्बन्धी मापदण्ड, २०६४
21 Jan 07, 2015 राष्ट्रिय विपद् प्रतिकार्यको कार्यढाँचा
22 Jan 07, 2015 विपद् सम्बन्धी प्रतिवेदन २०११
23 Jan 07, 2015 दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐन, २०३९
24 Jan 07, 2015 काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाको खुला क्षेत्र सम्बन्धी नेपाल सरकारको निर्णय
25 Jan 07, 2015 खोज तथा उद्धार राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना, २०७१
26 Jan 07, 2015 विपद् जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति, २०६६
27 Jan 07, 2015 आ.ब.२०७०।७१ मा उपलब्ध गराईएको क्षतिपूर्ती विवरण