Select Language :

National Emergency Operation Center

Home » News

Disaster Data

बारा र पर्सा जिल्लामा मिति २०७५।१२।१७ साँझ आएको आँधी हावाहुरीबाट भएको घटनाको स्थिति विवरण २०७५।१२।२८ गते १७:०० बजे (Situation Report- Apr 11, 17:00 hrs)बारा र पर्सा जिल्लामा मिति २०७५।१२।१७ साँझ आएको आँधी हावाहुरीबाट भएको घटनाको स्थिति विवरण २०७५।१२।२८ गते १७:०० बजे (Situation Report- Apr 11, 17:00 hrs)


Download file for more information: 12-28. SitRep.docx